Truy cập nội dung luôn

=============Chi tiết tin

TỜ TRÌNH Thẩm định Dự toán phát sinh tăng Công trình Trạm Y tế xã Phú Đông Hạng mục: Cải tạo nhà xe thành 03 phòng chuyên môn
20/07/2020

TỜ TRÌNH

Thẩm định Dự toán phát sinh tăng

Công trình Trạm Y tế xã Phú Đông

Hạng mục: Cải tạo nhà xe thành 03 phòng chuyên môn

Kính gửi: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tân Phú Đông.

Căn cứ Quyết định số 2487/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú Đông về việc phê duyệt chu trương đầu tư công trình Trạm Y tế xã Phú Đông. Hạng mục: Cải tạo nhà xe thành 03 phòng chuyên môn;

Căn cứ Quyết định số 2523/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND huyện Tân Phú Đông về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Trạm Y tế xã Phú Đông. Hạng mục: Cải tạo nhà xe thành 03 phòng chuyên môn;

Căn cứ Quyết định số 3144/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú Đông về việc giao chỉ tiêu vốn đầu tư công năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1368/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú Đông về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trạm Y tế xã Phú Đông. Hạng mục: Cải tạo nhà xe thành 03 phòng chuyên môn;

Trung tâm Y tế huyện đã thực hiện gói thầu thi công xây dựng công trình “Trạm Y tế xã Phú Đông”. Trong quá trình thi công đơn vị có nhu cầu điều chỉnh tăng công trình. Để có cơ sở thực hiện phần phát sinh tăng, Trung tâm Y tế huyện trình Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tân Phú Đông thẩm định Dự toán phát sinh tăng như sau,

1. Tên công trình: Trạm Y tế xã Phú Đông. Hạng mục: Cải tạo nhà xe thành 03 phòng chuyên môn.

2. Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp IV;

3. Quy mô công trình phát sinh tăng: Sữa chữa nhà ăn của viên chức gồm nâng nền bằng cát và tráng nền lại bằng xi măng diện tích 60 m2, phá tường ngăn bên trong để mở rộng không gian sinh hoạt, nâng mái và lợp lại bằng tôn cũ.

4. Địa điểm xây dựng: Trong khuôn viên Trạm Y tế xã Phú Đông;

5. Kinh phí phát sinh tăng: 25.213.000 đồng (Hai mươi lăm triệu hai trăm mười ba nghìn đồng);

6. Nguồn vốn đầu tư: 25.445.000 đồng, gồm tiền tiết kiệm chỉ định thầu 23.426.975 đồng và dự phòng phí 2.018.025 đồng của công trình “Trạm Y tế xã Phú Đông”.

7. Nhà thầu lập Thiết kế bản vẽ và Dự toán thi công: Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Khánh Huỳnh.

8. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: TCVN

9. Các thông tin khác có liên quan: Không.

10. Tài liệu đính kèm: Dự toán phát sinh tăng.

Trung tâm Y tế huyện trình Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tân Phú Đông thẩm định các nội dung nêu trên./.

Xem chi tiết tờ trình tại đây.