Truy cập nội dung luôn

=============Chi tiết tin

V/v hướng dẫn bổ sung công tác thi đua, khen thưởng hàng năm
28/10/2019

Số văn bản:    1471/QĐ-TTYT

Người kí ban hành: BSCKII. Phạm Văn Lực – Giám đốc TTYT

Cấp độ: Bình thường

Loại văn bản: Công văn

Dạng chuyển: Văn thư

Nơi nhận: VPĐT, Website TTYT

Nơi soạn thảo văn bản: Phòng Hành chính tổng hợp

Ngày gửi công văn: Thứ Hai, 28 Tháng 10, năm 2019

Xem chi tiết tại đây.