Truy cập nội dung luôn

=============Chi tiết tin

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua thực phẩm quí II năm 2019​
18/07/2019

Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua thực phẩm quí II năm 2019​

Số văn bản: 252/QĐ-TTYT

Người kí ban hành: BSCKII. Phạm Văn Lực – Giám đốc TTYT

Cấp độ: Bình thường

Loại văn bản: Quyết định

Dạng chuyển: Văn thư

Nơi nhận: VPĐT, Website TTYT

Nơi soạn thảo văn bản: Phòng Hành chính tổng hợp

Ngày gửi công văn: Thứ Năm, 18 Tháng 7, năm 2019

Xem chi tiết tại đây.