Truy cập nội dung luôn

=============Chi tiết tin

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua thực phẩm quí III năm 2019
30/10/2019

Số văn bản: 363/QĐ-TTYT

Người kí ban hành: BSCKII. Phạm Văn Lực – Giám đốc TTYT

Cấp độ: Bình thường

Loại văn bản: Quyết định

Dạng chuyển: Văn thư

Nơi nhận: VPĐT, Website TTYT

Nơi soạn thảo văn bản: Phòng Hành chính tổng hợp

Ngày gửi công văn: Thứ Tư, 30 Tháng 10, năm 2019

Xem chi tiết tại đây.