Truy cập nội dung luôn

=============Chi tiết tin

KẾ HOẠCH Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Y tế năm 2024
28/02/2024

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Y tế năm 2024

 

 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐCP, ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Căn cứ Thông tư 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Thông tư số 92/2021/TT-BTC, ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 2065/QĐ-SYT ngày 05/9/2023 của Sở Y tế tỉnh Tiền Giang về việc uỷ quyền tuyển dụng viên chức;

Để đảm bảo nhân lực đáp ứng nhu cầu công việc và vị trí việc làm chưa có người làm việc, Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2024, như sau,

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tuyển chọn viên chức vào làm việc tại Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông nhằm bổ sung đội ngũ viên chức có đủ trình độ theo tiêu chuẩn, cơ cấu, đáp ứng yêu cầu công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. Yêu cầu

Việc tuyển dụng phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, biên chế được giao và quỹ tiền lương của đơn vị.

Tuyển dụng phải bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đúng pháp luật. Việc tuyển dụng phải bảo đảm tính cạnh tranh, tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm.

II. NGUYÊN TẮC TUYỂN DỤNG

1. Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện theo Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

2. Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào số lượng người làm việc được giao, nhu cầu, vị trí việc làm còn thiếu của đơn vị.

3. Bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật.

4. Bảo đảm tính cạnh tranh.

5. Tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp.

III. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG, TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 03 chỉ tiêu, trong đó:

- Bác sĩ Y học dự phòng hoặc Y sĩ đa khoa hoặc điều dưỡng cao đẳng: 01.

- Cử nhân kế toán: 01.

- Cử nhân Luật hoặc quản trị hành chính: 01.

(Đính kèm bảng tổng hợp nhu cầu nhân lực)

          2. Đối tượng được đăng ký dự tuyển

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam - nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

b) Đủ 18 tuổi trở lên.

c) Có phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng.

d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí dự tuyển.

e) Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.        

f) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

g) Không phải đang trong thời gian bị cấm hành nghề hoặc cấm làm công việc liên quan đến công việc ký kết hợp đồng lao động.

3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

a) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

4. Đánh giá kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng ngoại ngữ

- Việc xác định kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học theo yêu cầu của từng vị trí việc làm trong kỳ xét tuyển được thực hiện thông qua các văn bằng, chứng chỉ của các thí sinh.

 - Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

5. Tiêu chuẩn dự tuyển

Đối tượng dự tuyển có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí dự tuyển.

6. Đăng ký dự tuyển

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo tuyển dụng viên chức đến toàn thể cán bộ viên chức, người lao động qua Văn phòng điện tử, Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện Tân Phú Đông, trên Wesite Sở Y tế và Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông, đồng thời niêm yết công khai tại bảng thông báo tại Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông và trên Website Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông http://ttyttanphudong.com.vn về chỉ tiêu, số lượng người cần tuyển, tiêu chuẩn, điều kiện, hồ sơ đăng ký dự tuyển.

Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển vào vị trí phù hợp với chuyên ngành đào tạo của mình và hoàn toàn chịu trách nhiệm về hồ sơ đăng ký dự tuyển của mình. Nếu thí sinh khai không đúng sự thật thì Hội đồng tuyển dụng xóa tên khỏi danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả tuyển dụng và không được hoàn lại hồ sơ đã nộp dự tuyển.

Trên cơ sở thí sinh đăng ký dự tuyển, Hội đồng tuyển dụng lập danh sách chính thức các thí sinh đủ điều kiện để tổ chức tuyển dụng viên chức theo quy định

IV. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG; XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

Tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển.

1. Nội dung, hình thức xét tuyển viên chức:

Thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, như sau:

 Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng:

1.1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

1.2. Vòng 2: Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, như sau:

a) Hình thức xét tuyển: Phỏng vấn.

b) Nội dung phỏng vấn: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

c) Thời gian phỏng vấn: Trả lời phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự phỏng vấn có không quá 15 phút chuẩn bị).

d) Thang điểm (phỏng vấn): 100 điểm.

2. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

Thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

3. Ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

 Thực hiện theo quy định tại Điều 6 của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

V. NỘI DUNG HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

  1. Hồ sơ dự tuyển

Hồ sơ đăng ký dự tuyển dụng viên chức, gồm: Phiếu đăng ký dự tuyển (theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ).

Lưu ý:

- Chỉ nhận hồ sơ do cá nhân người dự tuyển tự mang nộp, không nhận qua trung gian người khác.

- Hồ sơ của thí sinh nếu khai không trung thực thì bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy bỏ kết quả tuyển dụng.

- Sau khi có kết quả trúng tuyển sẽ tổ chức xác minh các văn bằng, chứng chỉ. Nếu có văn bằng hoặc chứng chỉ giả mạo thì bị hủy bỏ kết quả tuyển dụng và xử lý hành vi sử dụng văn bằng hoặc chứng chỉ giả mạo theo quy định pháp luật.

2. Kinh phí tổ chức

- Kinh phí thực hiện: Từ nguồn kinh phí của đơn vị

- Lệ phí xét tuyển: Thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2023 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức, 500.000 đồng/thí sinh/lần.

3. Tiến độ thực hiện:

Stt

Nội dung

Số ngày thực hiện

Thời gian thực hiện

01

Phát hành thông báo và nhận hồ sơ

30

01/3/2024 - 05/4/2024

02

Niêm yết công khai danh sách người có đủ điều kiện dự tuyển

05

15/4/2024 - 19/4/2024

03

Thông báo triệu tập dự tuyển

05

22/4/2024 - 26/4/2024

04

Tổ chức xét tuyển

01

03/5/2024

05

Niêm yết công khai kết quả xét tuyển

05

13/5/2024 - 17/5/2024

06

Thông báo trúng tuyển

10

20/5/2024 - 30/5/2024

07

Ký hợp đồng làm việc

01

31/5/2024

Các mốc thời gian nêu trên có thể được rút ngắn hơn khi có kết quả sớm và đúng qui định của pháp luật.

VI. THANH TRA, KIỂM TRA, PHÚC KHẢO, XỬ LÝ VI PHẠM

1. Việc tuyển dụng viên chức chịu sự thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật

2. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và phúc khảo thực hiện theo quy định Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính Phủ

3. Xử lý vi phạm: các tổ chức, cá nhân tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Hành chính tổng hợp thông báo công khai Kế hoạch này trên Website Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, Website cơ quan; Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện Tân Phú Đông, Văn phòng điện tử và niêm yết công khai tại Trung tâm Y tế huyện để đối tượng dự tuyển biết. Soạn thông báo; đề xuất thành viên Hội đồng xét tuyển viên chức, Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển, Ban kiểm tra sát hạch; chuẩn bị hậu cần công tác xét tuyển.

2. Hội đồng tuyển dụng viên chức của Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông có trách nhiệm thành lập Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, Ban kiểm tra sát hạch, tổ chức xét tuyển theo quy định và tổng hợp kết quả báo cáo Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông để phê duyệt kết quả xét tuyển.

3. Thủ trưởng các đơn vị sắp xếp công việc, đảm bảo các thành viên tham gia công tác đủ điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ công tác tuyển dụng.

4. Viên chức và người lao động tham gia phổ biến Kế hoạch này rộng rãi cho nhiều người biết, tham gia.

Trên đây là Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2024 Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông./.