Truy cập nội dung luôn

=============Chi tiết tin

Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 01 tháng 08 năm 2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Về việc đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lí của bộ máy nhà nước
01/08/2023

Xem chi tiết tại đây.