Truy cập nội dung luôn

=============Chi tiết tin

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Y tế năm 2022
18/11/2022

KẾ HOẠCH

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Y tế năm 2022

 

 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-SYT ngày 31/01/2020 của Sở Y tế tỉnh Tiền Giang về việc uỷ quyền tuyển dụng viên chức,

Để đảm bảo nhân lực đáp ứng nhu cầu công việc và vị trí việc làm chưa có người làm việc, Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau,

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tuyển chọn viên chức vào làm việc tại Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông nhằm bổ sung đội ngũ viên chức có đủ trình độ theo tiêu chuẩn, cơ cấu, đáp ứng yêu cầu công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. Yêu cầu

Việc tuyển dụng phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, biên chế được giao và quỹ tiền lương của đơn vị.

Tuyển dụng phải bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đúng pháp luật. Việc tuyển dụng phải bảo đảm tính cạnh tranh, tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm.

II. NGUYÊN TẮC TUYỂN DỤNG

1. Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện theo Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

2. Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào số lượng người làm việc được giao, nhu cầu, vị trí việc làm còn thiếu của đơn vị.

3. Bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật.

4. Bảo đảm tính cạnh tranh.

5. Tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp.

III. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG, TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

  1. Chỉ tiêu tuyển dụng:

a) Biên chế: 03 chỉ tiêu, trong đó:

- Bác sĩ đa khoa: 01.

- Y sĩ đa khoa: 01.

- Kế toán cao đẳng trở lên: 01.

 (Đính kèm bảng tổng hợp nhu cầu nhân lực)

  1. Đối tượng được đăng ký dự tuyển

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam - nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

b) Đủ 18 tuổi trở lên.

c) Có phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng.

d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí dự tuyển.

e) Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.        

f) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

a) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

4. Tiêu chuẩn dự tuyển

4.1. Đối tượng tốt nghiệp đại học trở lên

a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên.

b) Có trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 2 (A2) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên.

c) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT. Hoặc có chứng chỉ A Tin học trở lên.

4.2. Đối tượng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng

a) Có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng.

b) Có trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 1 (A1) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.

c) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT hoặc tương đương.

* Ưu tiên các ứng viên tuyển chức danh Bác sĩ, Y sĩ có chứng chỉ hành nghề.

5. Đăng ký dự tuyển

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo tuyển dụng viên chức đến toàn thể cán bộ viên chức, người lao động qua Văn phòng điện tử, Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện Tân Phú Đông, trên Wesite Sở Y tế và Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông, đồng thời niêm yết công khai tại bảng thông báo tại Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông và trên Website Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông http://ttyttanphudong.com.vn về chỉ tiêu, số lượng người cần tuyển, tiêu chuẩn, điều kiện, hồ sơ đăng ký dự tuyển.

Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển vào vị trí phù hợp với chuyên ngành đào tạo của mình và hoàn toàn chịu trách nhiệm về hồ sơ đăng ký dự tuyển của mình. Nếu thí sinh khai không đúng sự thật thì Hội đồng tuyển dụng xóa tên khỏi danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả tuyển dụng và không được hoàn lại hồ sơ đã nộp dự tuyển.

Trên cơ sở thí sinh đăng ký dự tuyển, Hội đồng tuyển dụng lập danh sách chính thức các thí sinh đủ điều kiện để tổ chức tuyển dụng viên chức theo quy định

IV. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG; XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

Tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển.

1. Nội dung, hình thức xét tuyển viên chức:

Thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, như sau:

 Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng:

1.1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

1.2. Vòng 2: Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, như sau:

a) Hình thức xét tuyển: Phỏng vấn.

b) Nội dung phỏng vấn: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

c) Thời gian phỏng vấn: Trả lời phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự phỏng vấn có không quá 15 phút chuẩn bị).

d) Thang điểm (phỏng vấn): 100 điểm.

2. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

Thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

3. Ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

 Thực hiện theo quy định tại Điều 6 của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

V. NỘI DUNG HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

  1. Hồ sơ dự tuyển

Hồ sơ đăng ký dự tuyển dụng viên chức, gồm: Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ).

Lưu ý:

- Chỉ nhận hồ sơ do cá nhân người dự tuyển tự mang nộp, không nhận qua trung gian người khác.

- Hồ sơ của thí sinh nếu khai không trung thực thì bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy bỏ kết quả tuyển dụng.

- Sau khi có kết quả trúng tuyển sẽ tổ chức xác minh các văn bằng, chứng chỉ. Nếu có văn bằng hoặc chứng chỉ giả mạo thì bị hủy bỏ kết quả tuyển dụng và xử lý hành vi sử dụng văn bằng hoặc chứng chỉ giả mạo theo quy định pháp luật.

2. Kinh phí tổ chức

- Kinh phí thực hiện: từ nguồn kinh phí của đơn vị

- Lệ phí xét tuyển: Không thu phí.

3. Tiến độ thực hiện:

Stt

Nội dung

Số ngày thực hiện

Thời gian thực hiện

01

Phát hành thông báo và nhận hồ sơ

30

18/11/2022 - 17/12/2022

02

Niêm yết công khai danh sách người có đủ điều kiện dự tuyển

05

19/12/2022 - 23/12/2022

03

Thông báo triệu tập dự tuyển

05

26/12/2022 - 30/12/2022

04

Tổ chức xét tuyển

01

06/01/2023

05

Niêm yết công khai kết quả xét tuyển

05

09/01/2023 - 13/01/2023

06

Thông báo trúng tuyển

10

16/01/2023 - 31/01/2023

07

Ký hợp đồng

01

01/02/2023

Các mốc thời gian nêu trên có thể được rút ngắn hơn khi có kết quả sớm và đúng qui định của pháp luật.

VI. THANH TRA, KIỂM TRA, PHÚC KHẢO, XỬ LÝ VI PHẠM

1. Việc tuyển dụng viên chức chịu sự thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật

2. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và phúc khảo thực hiện theo quy định Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính Phủ

3. Xử lý vi phạm: các tổ chức, cá nhân tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Hành chính tổng hợp thông báo công khai Kế hoạch này trên Website Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, Website cơ quan; Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện Tân Phú Đông, Văn phòng điện tử và niêm yết công khai tại Trung tâm Y tế huyện để đối tượng dự tuyển biết. Soạn thông báo; đề xuất thành viên Hội đồng xét tuyển viên chức, Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển, Ban kiểm tra sát hạch; chuẩn bị hậu cần công tác xét tuyển.

2. Hội đồng tuyển dụng viên chức của Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông có trách nhiệm thành lập Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, Ban kiểm tra sát hạch, tổ chức xét tuyển theo quy định và tổng hợp kết quả báo cáo Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông để phê duyệt kết quả xét tuyển.

3. Thủ trưởng các đơn vị sắp xếp công việc, đảm bảo các thành viên tham gia công tác đủ điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ công tác tuyển dụng.

4. Viên chức và người lao động tham gia phổ biến Kế hoạch này rộng rãi cho nhiều người biết, tham gia.

Trên đây là Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2022 Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông./.

Xem chi tiết kế hoạch tại đây.