Truy cập nội dung luôn

=============Chi tiết tin

Về việc phê duyệt dự toán mua sắm thiết bị Công nghệ thông tin năm 2019
28/06/2019

​​Quyết định Về việc phê duyệt dự toán mua sắm thiết bị Công nghệ thông tin năm 2019

Số văn bản: 232/QĐ-TTYT

Người kí ban hành: BSCKII. Phạm Văn Lực – Giám đốc TTYT

Cấp độ: Bình thường

Loại văn bản: Quyết định

Dạng chuyển: Văn thư

Nơi nhận: VPĐT, Website TTYT

Nơi soạn thảo văn bản: Phòng Hành chính tổng hợp

Ngày gửi công văn: Thứ năm, 27 Tháng 6, năm 2019

Xem chi tiết tại đây.