Truy cập nội dung luôn

=============Chi tiết tin

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua văn phòng phẩm, ấn phẩm 6 tháng cuối năm 2019
29/10/2019

Số văn bản: 360/QĐ-TTYT

Người kí ban hành: BSCKII. Phạm Văn Lực – Giám đốc TTYT

Cấp độ: Bình thường

Loại văn bản: Quyết định

Dạng chuyển: Văn thư

Nơi nhận: VPĐT, Website TTYT

Nơi soạn thảo văn bản: Phòng Hành chính tổng hợp

Ngày gửi công văn: Thứ Hai, 14 Tháng 10, năm 2019

Xem chi tiết tại đây.