Truy cập nội dung luôn

=============Chi tiết tin

Xem quy chế làm việc của Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông
08/10/2019

Về việc ban hành "Qui chế làm việc của Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông"

Số văn bản:  111/QĐ-TTYT

Người kí ban hành: BSCKII. Phạm Văn Lực – Giám đốc TTYT

Cấp độ: Bình thường

Loại văn bản: Quyết định

Dạng chuyển: Văn thư

Nơi nhận: VPĐT, Website TTYT

Nơi soạn thảo văn bản: Phòng Hành chính tổng hợp

Ngày gửi công văn: Thứ Hai, 18 Tháng 3, năm 2019

Xem chi tiết tại đây.

Tin liên quan