Truy cập nội dung luôn

=============Chi tiết tin

Về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu “Mua thực phẩm quí II năm 2019”​​
26/07/2019

Quyết định Về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu “Mua thực phẩm quí II năm 2019”​

Số văn bản:  261/QĐ-TTYT

Người kí ban hành: BSCKII. Phạm Văn Lực – Giám đốc TTYT

Cấp độ: Bình thường

Loại văn bản: Quyết định

Dạng chuyển: Văn thư

Nơi nhận: VPĐT, Website TTYT

Nơi soạn thảo văn bản: Phòng Hành chính tổng hợp

Ngày gửi công văn: Thứ Sáu, 26 Tháng 7, năm 2019

Xem chi tiết tại đây.