Truy cập nội dung luôn

=============Chi tiết tin

Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông tổ chức Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị
20/04/2021

Ngày 16/4/2021, Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông tổ chức Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Tài, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên Giáo Huyện uỷ; các đồng chí đại diện lãnh đạo của các Ban xây dựng Đảng Huyện uỷ; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; các đồng chí là Bí thư Chi bộ trực thuộc; Bí thư Chi Đoàn cơ sở; Chủ tịch công Đoàn cơ sở; lãnh đạo các khoa, phòng, Trạm Y tế xã trực thuộc Trung tâm Y tế và cùng 60 đảng viên.

Đồng chí Phạm Văn Lực - Bí thư  Đảng ủy Trung tâm Y tế báo cáo tại hội nghị

Tại Hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ thông qua dự thảo báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trên cơ sở Đảng bộ đã cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy thành kế hoạch, chương trình hành động, đồng thời xây dựng hướng dẫn thực hiện “Chuẩn mực đạo đức học tập, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Qua dự thảo báo cáo đánh giá việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW với các chuyên đề hàng năm; việc tổ chức thực hiện kế hoạch làm theo những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đánh giá việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm của đơn vị; đánh giá kết quả công tác tuyên truyền; đánh giá những chuyển biến về nhận thức làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với cán bộ đảng viên và viên chức trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền và các tổ chức đoàn thể; đánh giá công tác sơ kết, kiểm tra, giám sát; đánh giá khái quát những kết quả, ưu điểm nổi bật, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm rút ra sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; các kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe 06 bài phát biểu tham luận, thảo luận từ đại diện của các Chi bộ trực thuộc, Chi đoàn thanh niên; thảo luận, góp ý kiến tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản đồng tình, nhất trí cao nội dung vào báo cáo, đồng thời trao đổi những kết quả đạt được trong 05 năm qua; những hạn chế, nguyên nhân, một số khó khăn, vướng mắc trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị và công tác xây dựng Đảng trong Chi bộ và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới. Trong Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Trung tâm Y tế công bố các Quyết định khen thưởng và trao tặng giấy khen cho 02 tập thể (Chi bộ Hành chính và Y tế dự phòng) và 05 cá nhân có thành tích điển hình tiên tiến trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Lực, Huyện uỷ viên, Giám đốc Trung tâm Y tế nhấn mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm có ý nghĩa hết sức quan trọng. Để việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị một cách thiết thực, hiệu quả trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu các Bí thư các chi bộ, thủ trưởng đơn vị các khoa, phòng, Trạm Y tế xã tiếp tục chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới phong cách thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh, để xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ “Lương y phải như từ mẫu”./.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW (khoá XI) về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Ngày 15/5/2016 Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05 – CT/TW về: “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với 5 nội dung cơ bản sau:

1- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và Nhân dân, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.

2- Tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Đó là hệ thống quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của Nhân dân, về khối đại đoàn kết toàn dân tộc…; Đó là các quan điểm và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về: tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, dân tộc lên trên tất cả; hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự Nhân dân, tận trung với nước, tận hiếu với dân…; Đó là phong cách Hồ Chí Minh về tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, luôn gắn chặt lý luận với thực tiễn; phong cách làm việc dân chủ, khoa học, kỹ lưỡng, cụ thể, tới nơi, tới chốn; phong cách ứng xử văn hoá, tinh tế, đầy tính nhân văn, thấm đậm tinh thần yêu dân, trọng dân, vì dân; phong cách nói đi đôi với làm…

 3- Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết của cấp uỷ và nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị; gắn với việc xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam.

Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm.

4- Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện theo phương châm trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; học đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể. Xây dựng, tổng kết và nhân rộng những điển hình tiên tiến về làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, kết hợp giữa "xây" với "chống".

Đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước để nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

5- Tiếp tục chỉ đạo biên soạn chương trình, giáo trình về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân và các học viện, trường chính trị, trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp, bảo đảm phù hợp với từng cấp học, bậc học và với yêu cầu giáo dục, đào tạo.

Phan Văn Triển - Phòng HCTH.