Truy cập nội dung luôn

=============Chi tiết tin

Mục tiêu hết 2025: 50% công chức trung ương đạt chuẩn ngoại ngữ từ bậc 4
21/11/2019

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1659/QĐ-TTg ngày 19/11/2019 về Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 - 2030”.

Đề án nhằm tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Phấn đấu đến hết năm 2025, 50% cán bộ, công chức trung ương và 25% cán bộ, công chức cấp tỉnh, huyện, địa phương dưới 40 tuổi đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo quy định.

Với viên chức yêu cầu 60% viên chức và 50% viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên. Với cán bộ xã yêu cầu 20% công chức và 15% cán bộ, công chức lãnh đạo đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3 trở lên đến hết năm 2025.

Theo từng giai đoạn 5 năm, hàng năm các bộ, ngành, địa phương tiến hành rà soát thực trạng và tổng hợp nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý để xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng.

Thời gian thực hiện Đề án từ năm 2019 đến hết năm 2030.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1659/QĐ-TTg tại đây