Truy cập nội dung luôn

=============Chi tiết tin

Tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn việc trả thù người tố cáo
18/03/2019

Ngày 10/01/2019, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Chỉ thị 27-CT/TW về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Theo đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra các hành vi trả thù, trù dập người tố cáo. Đẩy mạnh phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, của pháp luật đối với cá nhân, tổ chức có hành vi trả thù, trù dập người tố cáo, bao che người bị tố cáo; cơ quan có trách nhiệm bảo vệ người tố cáo nhưng không hoàn thành nhiệm vụ; người lợi dụng quyền phản ánh, tố cáo, tố giác để bôi nhọ, vu khống, thông tin sai sự thật…

Ngoài ra, Chỉ thị còn quy định cụ thể các nhiệm vụ khác như: củng cố, kiện toàn, đề cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, ý thức kỷ luật; tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát đối với công tác bảo vệ người tố cáo…

Xem chi tiết Chỉ thị 27-CT/TW tại đây.