Truy cập nội dung luôn

=============Chi tiết tin

THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu “Mua công cụ, dụng cụ vệ sinh năm 2020”
17/04/2020

Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Gói thầu “Mua công cụ, dụng cụ vệ sinh năm 2020”
Số văn bản: 587/TB-TTYT

Người kí ban hành: BSCKII. Phạm Văn Lực – Giám đốc TTYT

Cấp độ: Bình thường

Loại văn bản: Thông báo

Dạng chuyển: Văn thư

Nơi nhận: VPĐT, Website TTYT

Nơi soạn thảo văn bản: Phòng Hành chính tổng hợp

Ngày gửi công văn: Thứ Sáu, 17 Tháng 4, năm 2020

Xem chi tiết tại đây.