Truy cập nội dung luôn

=============Chi tiết tin

Xã Tân Phú thực hiện Công tác dân số- KHHGĐ quý I năm 2024
03/06/2024

Xã Tân Phú có 2.384 hộ,  9.218 dân, có 13 Cộng tác viên hoạt động trên 13 địa bàn. Ngay từ đầu năm Trạm Y tế Tân Phú tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của HĐND, UBND xã: Kế hoạch số 04  /KH-UBND ngày29/01/2018 về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) "Về công tác dân số trong tình hình mới"; Kế hoạch số 113/KH-BCĐ của Ban chỉ đạo công tác Dân số -KHHGĐ xã Tân Phú ngày 07/12/2020  thực hiện Chiến lược Dân số của ngành Y tế giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn xã nhằm đáp ứng các mục tiêu, chỉ tiêu về kinh tế, xã hội trong thời kỳ hiện nay.

Các đề án, kế hoạch của Trạm Y tế về công tác dân số tiếp tục được triển khai hiệu quả gồm: Kế hoạch kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2024; Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017-2025 trên địa bàn xã; Kế hoạch phát triển thể lực tầm vóc người đến năm 2030; Kế hoạch về thực hiện "Đề án tiếp tục đẩy mạnh, mở rộng xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản đến năm 2030" Đề án tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ dân số - KHHGD cho vị thành niên/thanh niên trên địa bàn xã;

Xác định tầm quan trọng của công tác dân số, năm 2024, Trạm Y tế tiếp tục thực hiện đồng bộ các chương trình, kế hoạch, hoạt động mô hình về nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn đã mang lại kết quả rõ rệt. Trong quý I năm 2024 Trạm Y tế đã thực hiện cơ bản đạt và vượt 7/7 chỉ tiêu được Uỷ ban nhân dân xã giao và chỉ tiêu phấn đấu của ngành bao gồm: tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên (chỉ tiêu ≤7%) thực hiện đạt 5,26%; tỷ số giới tính khi sinh 111,2 trẻ trai/100 trẻ gái (chỉ tiêu 112/100); 70% cặp nam nữ khám sức khỏe trước khi kết hôn (chỉ tiêu ≥50%); Tỷ lệ áp dụng biện pháp tránh thai hiện đại, đạt 76,18% so với kế hoạch( chỉ tiêu ≥ 75%);  vượt chỉ tiêu người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ 95,28%, (chỉ tiêu ≥90%.) đặc biệt tỷ lệ sàng lọc trước sinh vượt cao 73,68% (kế hoạch ≥ 68%) và tỷ lệ sàng lọc sơ sinh 100% (kế hoạch giao ≥ 90%),  Một trong những yếu tố thuận lợi để làm nên kết quả của công tác dân số thời gian qua là nhờ sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã, sự chỉ đạo về chuyên môn của TTYT huyện; sự nhiệt tình, tránh nhiệm cán bộ làm công tác y tế - dân số, đặc biệt là đội ngũ cộng tác viên dân số là yếu tố quan trọng góp phần hoàn thành các mục tiêu của chương trình.

 Mặt khác, do đa phần dân số trong độ tuổi lao động đi làm ăn, khó tập trung tuyên truyền, vận động và quản lý đối tượng; công tác quản lý, khám sức khỏe người cao tuổi chưa cao, còn hạn chế độ tuổi khám sức khỏe. Kinh phí thực hiện các hoạt động chương trình dân số còn hạn chế.

Với những kết quả đã đạt được, Trạm Y tế sẽ tiếp tục tham mưu Đảng ủy UBND xã thực hiện các văn bản, đề án cấp trên trong việc thực hiện chương trình dân số.Đổi mới hơn nữa công tác tuyên truyền vận động, cải thiện chất lượng, nội dung và hình thức truyền thông, lồng ghép chương trình dân số với các chương trình phát triển kinh tế, xã hội khác.

Phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đặc biệt cần có những sản phẩm truyền thông phù hợp với từng nhóm đối tượng, Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nội dung truyền thông, giáo dục phải chuyển mạnh sang chính sách dân số và phát triển.

Kiện toàn lại đội ngũ làm dân số, khích lệ, động viên và tạo điều kiện cho đội ngũ này hoạt động. Bên cạnh đó, phải thường xuyên tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và phổ biến những kiến thức cần thiết nhằm giúp cho đội ngũ làm công tác dân số hoạt động một cách hiệu quả./.

Nguyễn Thị  Hưởng – TYT Tân Phú.