Truy cập nội dung luôn

=============Chi tiết tin

Những điều cần biết về Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng Bảo hiểm xã hội
05/04/2021

Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ của bảo hiểm xã hội là loại giấy tờ do các cơ sở y tế đủ thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật. Đây là một trong những căn cứ quan trọng khi người lao động làm thủ tục hưởng các chế độ BHXH như: Ốm đau, thai sản và dùng trong trường hợp điều trị ngoại trú.

Căn cứ quy định tại các Điều 100 và Điều 101 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội là một trong những thành phần hồ sơ để giải quyết chế độ BHXH cho người lao động, bao gồm 02 chế độ sau:

+ Chế độ thai sản: Trường hợp lao động nữ điều trị ngoại trú như đi khám thai, thực hiện các thủ thuật như nạo, hút, phá thai, thai bị các vấn đề như chết lưu hoặc bệnh lý cần phá thai hoặc khi áp dụng các biện pháp tránh thai. Các trường hợp này được quy định cụ thể trong Khoản 2, Điều 101 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

+ Chế độ ốm đau: Các trường hợp người lao động điều trị ngoại trú, quy định trong Khoản 1, Điều 100 của Luật BHXH năm 2014 sẽ cần sử dụng giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ BHXH để làm thủ tục hưởng quyền lợi.

Người lao động đi khám được cấp bao nhiêu Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH?

Căn cứ theo quy định tại các Khoản 2 và 3 Điều 20 Thông tư 56/2017/TT-BYT thì: 

- Một lần khám chỉ được cấp một giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH. Trường hợp người bệnh cần nghỉ dài hơn 30 ngày thì khi hết hoặc sắp hết thời hạn nghỉ ghi trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đã được cấp, người bệnh phải tiến hành tái khám để người hành nghề xem xét quyết định.

- Trường hợp người lao động trong cùng một thời gian được hai, ba chuyên khoa của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác nhau khám và cùng cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH thì chỉ được hưởng một trong những giấy chứng nhận có thời gian nghỉ dài nhất.

- Trường hợp khám nhiều chuyên khoa trong cùng một ngày tại cùng một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì chỉ cấp một giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

* Các trường hợp được cấp lại giấy chứng nhận nghĩ việc hưởng BHXH:

- Bị mất, bị hỏng;

- Người ký các giấy chứng nhận không đúng thẩm quyền;

- Việc đóng dấu trên các giấy chứng nhận không đúng quy định;

- Có sai sót về thông tin được ghi trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

Trường hợp cấp lại phải đóng dấu "Cấp lại" trên Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

Lê Thị Kim Cương - Phòng HCTH.

Mẫu giấy chứng nhận Nghỉ việc hưởng Bảo hiểm xã hội

PHỤ LỤC 7

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN NGHỈ VIỆC HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI
(Kèm theo Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Liên số 1

…………………………….                     Mẫu Số:……………………..

Số:………………/KCB                          Số seri: ……………………..                                                                                             

GIẤY CHNG NHẬN
NGHỈ VIỆC HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

(chỉ áp dụng cho điều trị ngoại trú)

I. Thông tin người bệnh

Họ và tên: ........................................... ngày sinh ……./…… /…….

Mã số BHXH/Số thẻ BHYT:......................................................... ;

Giới tính: ....................................................................................

Đơn vị làm việc: ..........................................................................

...................................................................................................

II. Chẩn đoán và phương pháp điều trị

...................................................................................................

Số ngày nghỉ: .............................................................................

(Từ ngày ………………..đến hết ngày………………………..)

III. Thông tin cha, mẹ (chỉ áp dụng đối với trường hợp người bệnh là trẻ em dưới 7 tuổi)

- Họ và tên cha: ..........................................................................

- Họ và tên mẹ: ...........................................................................

 

XÁC NHẬN CỦA
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)

Ngày…..tháng…..năm……..
Người hành nghề KB, CB
(Ký, họ tên, trừ trường hợp sử dụng chữ ký số)

Liên số 2

…………………………….                     Mẫu Số:……………………..

Số:………………/KCB                          Số seri: ……………………..                                                                                             

GIẤY CHNG NHẬN
NGHỈ VIỆC HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

(chỉ áp dụng cho điều trị ngoại trú)

I. Thông tin người bệnh

Họ và tên: ........................................... ngày sinh ……./…… /…….

Mã số BHXH/Số thẻ BHYT:......................................................... ;

Giới tính: ....................................................................................

Đơn vị làm việc: ..........................................................................

...................................................................................................

II. Chẩn đoán và phương pháp điều trị

...................................................................................................

Số ngày nghỉ: .............................................................................

(Từ ngày ………………..đến hết ngày………………………..)

III. Thông tin cha, mẹ (chỉ áp dụng đối với trường hợp người bệnh là trẻ em dưới 7 tuổi)

- Họ và tên cha: ..........................................................................

- Họ và tên mẹ: ...........................................................................

 

XÁC NHẬN CỦA
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)

Ngày…..tháng…..năm……..
Người hành nghề KB, CB
(Ký, họ tên, trừ trường hợp sử dụng chữ ký số)