Truy cập nội dung luôn

=============Chi tiết tin

Bộ Giáo dục hướng dẫn mới thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ
11/12/2019

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ngày 29/11/2019.

Theo đó, người được cấp văn bằng, chứng chỉ (bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân,...) có quyền yêu cầu chỉnh sửa nội dung ghi trên văn bằng, chứng chỉ trong các trường hợp sau: Được cơ quan có thẩm quyền quyết định thay đổi hoặc cải chính hộ tịch; Được xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính; Được bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch; Được đăng ký khai sinh quá hạn, đăng ký lại việc sinh.

Cụ thể, hồ sơ đề nghị chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ gồm những loại giấy tờ sau:

Thứ nhất, đơn đề nghị chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ.

Thứ hai, văn bằng, chứng chỉ đề nghị chỉnh sửa.

Thứ ba, trích lục hoặc quyết định thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ do thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính.

Thứ tư, Giấy khai sinh đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ do bổ sung hộ lịch, điều chỉnh hộ tịch, đăng ký lại việc sinh, đăng ký khai sinh quá hạn…

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ xem xét quyết định việc chỉnh sửa; nếu không chỉnh sửa thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/01/2020.

Thông tư này làm hết hiệu lực Quyết định 33/2007/QĐ-BGDĐT; Thông tư 22/2012/TT-BGDĐT; Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT.

Xem chi tiết Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT tại đây